*Sjá frekari upplýsingar

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Safnaðu 10 nóttum, fáðu 1 verðlaunanótt*

 • 500.000 gististaðir um allan heim

  Safnaðu nóttum hvert sem þú ferð

  • Þú velur hvernig þú safnar 10 nóttum. Hvort sem það er með einni langri dvöl eða mörgum styttri, þá kemstu fljótt upp í 10 nætur
  • Safnaðu nóttum hjá yfir 500.000 gististöðum um allan heim
  • Virði verðlaunanæturinnar* verður meðalverð þeirra 10 nátta sem þú safnar
 • Innleystu verðlaunanæturnar* þínar hvenær sem er

  • Það eru engar undanskildar dagsetningar eða takmarkanir
  • Innleystu verðlaunanóttina* þína hjá yfir 500.000 gististöðum hvar og hvenær sem er.
  • Gjaldi að upphæð 590,00 kr verður bætt við hverja verðlaunanótt* sem þú innleysir, en ekkert gjald þarf að greiða ef þú innleysir í appinu okkar. Við getum ekki innleyst verðlaunanætur fyrir þig þegar þú bókar í gegnum síma, en við getum veitt þér aðstoð við að innleysa þær á netinu eða með snjalltækjaappinu okkar.
  • Stórar hótelkeðjur, orlofsstaðir á ströndinni, smærri hótel, einbýlishús, íbúðir og allt þar á milli - allar tegundir gististaða eru innifaldar.

Afhjúpaðu hulduverð

 • Hafðu augun opin fyrir hulduverði á sérvöldum gististöðum
 • Sparaðu meira með hulduverði
 • Safnaðu nóttum með dvölinni
Ég fékk hulduverð og notaði verðlaunanóttina* mína til að fá enn meiri afslátt - Hotels.com er besta fyrirtækið í að endurgjalda dyggum viðskiptavinum!

Pia, félagi frá Bretlandi

Það er ókeypis að skrá sig og tekur innan við mínútu.

Ertu þegar félagi?

Náðu þér í meiri ávinning

Ferðastu mikið? Við uppfærum aðildina þína í Silver- eða Gold-aðild að Hotels.com® Rewards.

Einhverjar spurningar?

Hvernig safna ég nóttum?

Hvar er nóttin sem mig vantar?

Hvernig innleysi ég nætur?

Hvernig afhjúpa ég hulduverð?

Til að fá svör við spurningum eins og þessum og fleiri til skaltu skoða greinarnar okkar. Þar má finna allar þær upplýsingar sem þú þarft.

Skilmálar og skilyrði

Hotels.com® Rewards er fyrir gesti, 18 ára og eldri, sem skrá sig í áskrift með gildu netfangi. Bókaðu og gistu 10 nætur hjá gjaldgengum gististöðum til að fá 1 verðlaunanótt* að andvirði meðalupphæðar 10 nóttanna sem þú safnaðir. Verðlaunanóttina geturðu svo innleyst hvenær og hvar sem er hjá gjaldgengum gististöðum. Þú greiðir bara skatta og gjöld. Innifalið í því er gjald sem greiða þarf ef nóttin er innleyst í tölvu eða snjalltæki á vefnum, en við munum ekki leggja þetta gjald á ef þú innleysir í appinu okkar. Ef þú velur að innleysa verðlaunanóttina* fyrir gistingu í dýrara herbergi greiðir þú mismuninn. Þú getur ekki safnað eða innleyst nætur þegar bókaðar eru pakkaferðir eða ef bókanir eru gerðar með afsláttarmiða. Lestu alla skilmála og skilyrði.

Hulduverð eru í boði fyrir notendur Hotels.com appsins, félaga í Hotels.com® Rewards og einstaklinga sem hafa gerst áskrifendur að Hotels.com tölvupóstum. Hulduverð eru sýnd þar sem borðinn „hulduverðið þitt“ sést í leitarniðurstöðunum. Aðeins í boði á sérvöldum hótelum og ákveðnum dögum. Allir skilmálar og skilyrði eiga við.